ติดต่อเรา

สำนักอำนวยการ ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เบอร์โทร 02-026-5555 เบอร์โทรสาร  02-282-0855

ชั้น 1
  1. กลุ่มประชาสัมพันธ์
    หมายเลขภายใน 1112
  2. กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
    หมายเลขภายใน 1411
  3. ส่วนการคลังและพัสดุ
    หมายเลขภายใน 1205, 1206, และ 1208
ชั้น 2
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    หมายเลขภายใน 1102
  2. กลุ่มงานเลขานุการสำนักงาน
    หมายเลขภายใน 1104, 1105
  3. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล
    หมายเลขภายใน 1400
  4. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
    หมายเลขภายใน 1500
 
  1. กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1
    หมายเลขภายใน 1408
 
ชั้น 3
  1. กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
    หมายเลขภายใน 1405
ชั้น 4
  1. กลุ่มนิติการ
    หมายเลขภายใน 1300