โครงสร้างบุคลากร

นางสาวภัทรนิษฐ์ พิชญะอุดมศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสวยล้ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุจิตรา หล่มเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยมาศ ทองบาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพิสุทธิ์ ทวีศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกัณฐรัตน์ กลางประพันธ์
พนักงานราชการ
นางสาวอุบลวรรณ สารทอง
พนักงานราชการ
นายอดิศักดิ์ รติหาญกล้า
พนักงานราชการ
 
นางสาวสมจิตร แซ่จึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางณัฐรินทร์ อิ่มสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงษ์พัฒน์ อินโต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1102 ,1103 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th