โครงสร้างบุคลากร

นางสุนันทา พลโภชน์
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
นางอัชฒานี บรรหาร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ พัฒน์พงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวภาวิณี หมู่ศิริเลิศ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวกุลปาลี พรหมเสน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นางวิไล ปิ่นทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวภาวิณี หมู่ศิริเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอุบลวรรณ สารทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
...
...