โครงสร้างบุคลากร

นางสาววิภาดา จำปา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการสำนักงาน
นายพิพัฒน์ ไชยสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกุญช์ขญา ภัสกฤช์ฐิชา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางกุลนรี สุขสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวบัวหลัน บุญไทย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ นภาปทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นางสาวอลิสรา เครือป่า
พนักงานบริหารทั่วไป
นายนฤพนธ์ มหากายิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนุสรา น้ำนุช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปาณิสรา เกิดนานา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกาญจนา จันทร์น้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมานพ แสงมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุนทร ทองประยูร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัมรินธ์ เล็กจุฬา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปัทมาวรรณ มูลมาตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสาวิตรี บุญกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4
นายชาญ ภู่เทศ
พนักงานบริการลูกจ้างประจำ
นายวิชชุกร กาญจนวัฒน์
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาวกฤษณี บุญยะพิจิตร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง
พนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐรินทร์ อิ่มสุข
พนักงานบริการลูกจ้างประจำ
นางสาวทัชชกร บริสุทธิ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
นางสาววิชชุดา คันศร
พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง
พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นางสาวสมหญิงณัฐ แก้วลำหัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ