รวมปฏิทินผู้บริหารระดับสูง สอศ.

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกรรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมที่ปรึกษาด้านต่างๆ


นายวิทวัต ปัญจมะวัต

 ปฏิบัติหน้าที่แทน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.นิติ นาชิต

ปฏิบัติหน้าที่แทน ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

........

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ.

 Title 
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 15-21มีนาคม 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 8 - 14 มีนาคม 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 1 - 7 มี.ค. 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 21 - 28 ก.พ. 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.พ. 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 2564Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.63 - 3 ม.ค. 64Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 21- 27 ธันวาคม 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธ.ค. 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 16 - 22 พ.ย. 2563 Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย. 2563 Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563Download
ปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563Download