โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม

ภารกิจ หน้าที่

1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านสถาปัตยกรรม

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

นายกิติพงศ์ คำเจริญ
สถาปนิกชำนาญการ(ส-สถ.)

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
(ว่าง)
(สถาปนิก)
(ว่าง)
(สถาปนิก)

กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรม

ภารกิจ หน้าที่ 

1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านวิศวกรรม

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านวิศวกรรม

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ดร.ธรรมจักร์ ราชฉวาง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(วย.)
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นายอภิชาติ สุวรรณฉลวย
วิศวกรโยธาชำนาญการ(สย.)
นายศราวุธ สัจจาวงศ์
วิศวกรชำนาญการ(ภย.)

กลุ่มงานมาตรฐานการก่อสร้าง

ภารกิจ หน้าที่

1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนาการก่อสร้างอาคารทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารแต่ละประเภท

2. ให้คำปรึกษาแนำนำแก้ไขการก่อสร้างงานทุกประเภทให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายเดโช อุ่นสุข
นายช่างโยธาอาวุโส
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นายจักรี ดีสูงเนิน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุชาติ ช่วยระเทพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายณรงค์ จานวงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กลุ่มงานประมาณราคาและเขียนแบบ

ภารกิจ หน้าที่

1. ประมาณราคางานก่อสร้าง

2.เขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

3. แนะนำ ให้คำปรึกษา การประมาณราคา 

(ว่าง)
นายช่างโยธาอาวุโส
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ

งานธุรการ

นางสาวบังเอิญ ทองยิ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุพล ไม้พลวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรกานต์ พิรุฬการกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกายสิทธิ์ บุตรสา
เจ้าหน้าที่ธุรการ