รายชื่อกลุ่มงานธุรการ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. นางสาวบังเอิญ ทองยิ่ง
  2. นายสุพล ไม้พลวง
  3. นางสาวกานต์ พิรุฬห์การกิจ
  4. นายกายสิทธิ์ บุตรสา