กลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม

รายชื่อกลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม

ภารกิจ หน้าที่ 
  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านสถาปัตยกรรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

บุคลากร

  1. นายกิตติพงศ์ คำเจริญ สถาปนิกชำนาญการ
  2. สถาปนิก (ว่าง)
  3. สถาปนิก (ว่าง)