รายชื่อกลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรม

ภารกิจ หน้าที่ 
  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านวิศวกรรม
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านวอศวกรรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

บุคลากร

  1. ดร.ธรรมจักร์ ราชฉวาง  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  2. นายอภิชาติ สุวรรณฉลวย วิศวกรโยธาชำนาญการ
  3. นายศราวุธ สุจจวงค์  วิศวกรชำนาญการ