กลุ่มงานมาตรฐานการก่อสร้าง

ภารกิจ หน้าที่

  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนาการก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารแต่ละประเภท
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขการก่อสร้างงานทุกประเภทให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคลากร

1.นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม 
2.นายช่างโยธาอาวุโส 
3.นายเดโช อุ่นสุข 
4.นายณรงค์ จานวงศ์ 
5.นายช่างโยธาชำนาญงาน 
6.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
7.นายจักรี ดีสูงเนิน 
8.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน