รายชื่อกลุ่มงานประมาณราคาและเขียนแบบ

ภารกิจ หน้าที่ 
  1. ประมาณราคางานก่อสร้าง
  2. เขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
  3. แนะนำ ให้คำปรึกษา การประมาณราคา

บุคลากร

  1. นายช่างโยธาอวุโส (ว่าง)
  2. นายช่างเขียนแบบ (ว่าง)
  3. นายช่างเขียนแบบ (ว่าง)
  4. นายช่างเขียนแบบ (ว่าง)