โครงสร้างบุคลากร

นายบุญเลิศ น้อยสระ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายศราวุธ สัจจวงศ์
วิศวกรชำนาญการ
นายธรรมจักร ราชฉวาง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายนิยม เหรียญสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอรรนถ แก้วปทุมทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายเดโช อุ่นสุข
นายช่างโยธาอาวุโส
นายจักรี ดีสูงเนิน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุชาติ ช่วยระเทพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายณรงค์ จานวงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
...
...
นายอรัญ อู่เงิน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสฤษดิ์ มณีประการ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายศุภรุจน์ ป้องแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายวิสันติ์ ชมชื่น
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายชด สุขกร
พนักงานพิมพ์
นางสาวบังเอิญ ทองยิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล ไม้พลวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ