โครงสร้างบุคลากร

นางสาวภัทรนิษฐ์ พิชญะอุดมศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสวยล้ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนาขวัญ กมลคุปติสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริวรรณ ศฤงฆ์อนันนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุจิตรา หล่มเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวพิมพ์ชนก ถาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรัตนาพร ครุธวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร หนูราช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางประสาร อัมวรรณ์
ลูกจ้างประจำ
 
นายณัฐวัฒน์ คงกำเนิด
ลูกจ้างประจำ
นางสาวกัณฐรัตน์ กลางประพันธ์
พนักงานราชการ
นายอดิศักดิ์ รติหาญกล้า
พนักงานราชการ
นางสาวอุบลวรรณ สารทอง
พนักงานราชการ
 
นางสาวสมจิตร แซ่จึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
...
...
...
...
...
...
 
 
 
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1020 , 0-2281-6450 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th