ภารกิจกลุ่มงาน

• วิเคราะห์ติดตาม  ประมวลข่าว  รับฟังความคิดเห็นและสำรวจประชามติ

• ผลิตและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

• เผยแพร่  แถลงข่าว  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงานและกิจกรรมต่าง  ของคณะกรรมกรการอาชีวศึกษา  และสำนัก  
  งานฯ  ให้กับสื่อมวลชนทุกประเภท  และ
บุคคลทั่วไป

• ดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
  ภายในสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด
 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนโยบาย  แผนงานโครงการของอาชีวศึกษาทั้ง
  ภาครัฐและเอกชน

• ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ข้อเสนอแนะงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย