ติดต่อ


 

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2280-2938 โทรสาร 0-2280-2938
e-mail: vec_pr@hotmail.com