เอกสารประชุม

 Title 
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2557Download
การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/2557Download
ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10/2557Download
ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/2557Download
 Title 
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2557Download
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2557Download
 Title 
 Title 
 Title 
คำสั่งเเต่งตั้งประธานกรรมการเเละคณะกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงใน ราชกิจจานุเบกษา.pdfDownload
คำสั่งที่ 1/2556 เรื่อง เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีDownload
คำสั่งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตเเละเเผนการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ เเลข้อบังคับDownload
คำสั่งที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาเเละการฝึกอบรมวิชาชีพDownload
คำสั่งที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาDownload
คำสั่งที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนDownload
ประกาศนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเเต่งตั้งประธานกรรมการเเละกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาDownload