รวมปฏิทินผู้บริหารสอศ. (en-US)

รวมปฏิทินผู้บริหารระดับสูง สอศ.

 

นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม

 

นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม
...
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม
ดร.พีระพล  พูลทวี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม

 

นายอรรถพล สังขวาสี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฎิทินกิจกรรม
.....
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ปฎิทินกิจกรรม
นายชาติชาย เกตุพรหม
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ปฎิทินกิจกรรม

 

.....
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตหกรรม
ปฎิทินกิจกรรม
.....
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ปฎิทินกิจกรรม