การขอรับแบบรูปรายการก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559

| 4944 

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

สถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับรูปแบบรายการก่อสร้าง  งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อดำเนินการจัดจ้าง  สามารถยื่นความจำนงได้ที่   "กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง (กอ.)"   FAX  02 280 2916  รายละเอียดรูปแบบรายการก่อสร้าง  งบ' 59 ดูได้จากเว็บไซต์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักอำนวยการ  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 


เอกสารแนบ