กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2564 ณ วัดแก้ววิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

| 173 

 


เอกสารแนบ