สอศ. นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา เข้ารับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

| 618 

 

  

  

  

                       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
                                  สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ


เอกสารแนบ