นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผน ได้กล่าวสรุปถึงการปฏิบัติภารกิจราชการในช่วงก่อนวันเกษียณอายุราชการ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโครงการอบรมการบริหารสถานศึกษา ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

| 1171 

 

                                                      

                                                      
                                                       
                                                                นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผน  
                                      ได้กล่าวสรุปถึงการปฏิบัติภารกิจราชการในช่วงก่อนวันเกษียณอายุราชการ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโครงการอบรมการบริหารสถานศึกษา
                                         ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


เอกสารแนบ