นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรสำนักอำนวยการ สอศ.ร่วมแสดงความยินดี

| 1577 

 

                                                         

                       นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                 โดยมีบุคลากรสำนักอำนวยการ สอศ.ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารแนบ