นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วม (PLC) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 815 

 

                                                      

                                                      

                                                             นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วม (PLC)
                                                                 โดยมีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
                                                       และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เอกสารแนบ