อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรม

| 1060 

 


เอกสารแนบ