การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

| 641 

 

รายละเอียด แจ้งเรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

                        แนบ ที่  กค 0420.5/ว.397 ลว 19 ธันวาคม 2557 กรมบัญชีกลาง


เอกสารแนบ