โครงสร้างบุคลากร

นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
นายวรวุฒิ ดำขำ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายอนุชา ชำนาญเหนาะ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ ยะวิเชียร
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
นางสาวแสงระวี เหล็กสิงห์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
นางสาวกาญจนา อนันต์โท
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ สินค้า
นิติกรชำนาญการ

 

นางสาวนิภัทรา ศิลปวิทยา
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวจิดาภา ทองศรีสังข์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
นายชนินทร์ บันเทิงใจ
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
นางสาวฐิติยา ศิริสม
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

 

นางสาววนิดา สิงห์นวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ