รวมปฏิทินผู้บริหารระดับสูง สอศ.

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกรรม

นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรม

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ
ปฏิทินกิจกรรมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมที่ปรึกษาด้านต่างๆ


.....

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ปฏิทินกิจกรรม

.....

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ปฏิทินกิจกรรม

.....

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ

ปฏิทินกิจกรรมดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงานคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ.