กลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม

ภาระกิจ หน้าที่

  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านสถาปัตยกรรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคลากร

 1.นางสาวมณฑกานต์ มุกตพันธุ์  สถาปนิกชำนาญการพิเศษ