กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรม

ภารกิจ หน้าที่

  1. ดำเนินการประสานงานและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบด้านวิศวกรรม
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข แบบรูปรายการด้านวิศวกรรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคลากร

1.นายบุญเลิศ น้อยสระ   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
2.นายทวุฒิ หลวงแก้ว  วิศวกรชำนาญการ