นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการและประสานงาน ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา 
  แนะนำเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การเสริมสร้าง
  วินัย และระบบคุณธรรม
 • ดำเนินการและประสานงาน ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา
  แนะนำ เกี่ยวกับกฏหมาย ยกร่างกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  หลักเกณฑ์  นิติกรรมสัญญา ข้อตกลง งานความรับผิด
  ทางละเมิดคดีเพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ
  การอาชีวศึกษา
 • จัดทำเอกสาร คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เผยแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ กฏหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

รับ-ส่งหนังสือ Online

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142