ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Created by on 11/29/2019 9:20:59 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ มาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:45:27 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรสำนักอำนวยการ สอศ.ร่วมแสดงความยินดี
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:27:24 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วม (PLC) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:11:12 AM

Read More..


สอศ.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรงเทพฯ
Created by bogaadmin on 11/13/2019 9:49:32 AM

Read More..


สอศ. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
Created by bogaadmin on 8/5/2019 11:51:41 AM

Read More..


สอศ.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
Created by bogaadmin on 6/4/2019 9:41:12 AM

Read More..


สอศ. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง
Created by bogaadmin on 6/3/2019 10:20:35 AM

Read More..


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by host on 4/30/2019 4:23:46 PM

Read More..


เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 ราย เข้ารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
Created by bogaadmin on 3/13/2019 11:36:31 AM

Read More..