นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการและประสานงาน  ตอบข้อหารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  การเสริมสร้างวินัย  และระบบคุณธรรม
  • ดำเนินการและประสานงาน  ตอบข้อหารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับกฏหมาย  ยกร่างกฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  นิติกรรมสัญญา  ข้อตกลง  งานความรับผิดทางละเมิดคดีเพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำเอกสาร  คู่มือ  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  เผยแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
  • ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับ  วินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  กฏหมาย  ระเบียบปฏิบัติราชการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

รับ-ส่งหนังสือ Online

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142