ประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563
Start Date/Time:
8 ตุลาคม 2563 13:30
End Date/Time:
8 ตุลาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 สทศ.
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563