เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
27 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
30 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563