เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุม อ.ก.ค.ศ. สอศ. ครั้งที่ 11/2563
Start Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 13:30
End Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุม อ.ก.ค.ศ. สอศ. ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563