พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา
Start Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 7:00
End Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กทม.
Owned by userevent02 On 30 มิถุนายน 2563