ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 7/2563
Start Date/Time:
3 กรกฎาคม 2563 13:00
End Date/Time:
3 กรกฎาคม 2563 15:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Owned by userevent02 On 30 มิถุนายน 2563