รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมทางไกล Video Conference โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว ณ สอศ.
Start Date/Time:
17 กุมภาพันธ์ 2564 10:00
End Date/Time:
17 กุมภาพันธ์ 2564 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมทางไกล Video Conference โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ปวช. สถานศึกษาในสังกัดสอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน
Owned by userevent02 On 11 กุมภาพันธ์ 2564