รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัด สอศ.
Start Date/Time:
24 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
24 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัด สอศ. ณ สสอ.
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563