รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
Start Date/Time:
22 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
22 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563