รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 9/2563
Start Date/Time:
18 กันยายน 2563 13:00
End Date/Time:
18 กันยายน 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563