รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563
Start Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 13:00
End Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Owned by userevent02 On 30 กรกฎาคม 2563