รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร Robotics & AI For Agriculture (RAIFA)
Start Date/Time:
23 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
23 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร Robotics & AI For Agriculture (RAIFA) ณ สสอ.
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563