รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ครั้งที่ 2/2563
Start Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 9:30
End Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Owned by userevent02 On 8 กรกฎาคม 2563