รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ สาขาการโรงแรม
Start Date/Time:
28 พฤษภาคม 2563 9:00
End Date/Time:
28 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ สาขาการโรงแรม ณ สสอ.
Owned by userevent02 On 18 พฤษภาคม 2563