รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
Start Date/Time:
26 พฤษภาคม 2563 13:30
End Date/Time:
26 พฤษภาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Owned by userevent02 On 18 พฤษภาคม 2563