รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2563
Start Date/Time:
15 พฤษภาคม 2563 9:00
End Date/Time:
15 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 คุรุสภา
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563