รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
Start Date/Time:
12 พฤษภาคม 2563 9:00
End Date/Time:
12 พฤษภาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 (Conference)
Owned by userevent02 On 15 พฤษภาคม 2563