ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
Start Date/Time:
2 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
2 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
Owned by userevent05 On 22 มิถุนายน 2563