ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เข้าร่วมประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์
Start Date/Time:
9 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
9 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เข้าร่วมประชุมอบรมและประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ณ บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
Owned by userevent05 On 31 สิงหาคม 2563